Hamburger icon Phone icon Mail icon
instagram

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)

Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom sa na účely tohto Zoznamu práv považuje:

Názov: 33 Stav, s.r.o.

so sídlom: Hlavná 2, Dunajská Streda 929 01

IČO: 50 354 434

DIČ: 2120480032

IČ DPH: SK2120480032

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel: Sro, vložka č. 37849/T

bankové spojenie:

IBAN: SK80 1111 0000 0014 9737 0019

SWIFT: UNCRSKBX

konajúci prostredníctvom: Mgr. Skarleta Mogonyová – konateľ.

E-mail: info@33stav.sk

Dotknutá osoba vyhlasuje, že pre získavaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:

33 Stav, s.r.o.

Email: info@33stav.sk

Telefón: 0915066236

Bognár Kamilla, email: zodpovednaosoba@33stav.sk,

Mobil: 0915066236

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 03.06.2016)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

(od: 03.06.2016)

Prenájom hnuteľných vecí

(od: 03.06.2016)

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

(od: 03.06.2016)

Prípravné práce k realizácii stavby

(od: 03.06.2016)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 03.06.2016)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

(od: 03.06.2016)

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

(od: 03.06.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 03.06.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 03.06.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

(od: 03.06.2016)

Počítačové služby

(od: 03.06.2016)

Reklamné a marketingové služby

(od: 03.06.2016)

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 1. súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č. 431/2002 Z. z.
 1. V prípade využitia služieb Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci, budúci kupujúci, resp. záujemca (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť.
 1. Účel spracovania osobných údajov:

a) Zaslanie cenovej ponuky

Osobné údaje spracúvame za účelom realizácie predzmluvných vzťahov, t.j. zaslania cenovej ponuky na základe Vašej individuálnej požiadavky. Cenová ponuka je síce nezáväzná, avšak môže slúžiť ako podklad v prípade objednania vybraného tovaru. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom realizácie predzmluvných vzťahov, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

Prostredníctvom našej domovskej stránky máte možnosť nás kontaktovať za účelom poskytnutia informácií, prostredníctvom na tento účel vytvoreného formulára. . Vaše údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu

b) Marketingová komunikácia

a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom stránke www.33reality.sk.

Osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

 1. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy, zmluvy o sprostredkovaní.
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj nana účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru , čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.33reality.sk pri svojej registrácii na stránke www.33reality.sk alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á.
 1. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Zároveň je dotknutá osoba oboznámená s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky, resp. Maďarskej republiky ako členského štátu Európskej únie, nakoľko Zákon a GDPR prenos osobných údajov do členských štátov Európskej únie plne zaručuje bez obmedzenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádzkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.
 1. Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať buď začiarknutím príslušných okienok – checkboxu, alebo vyplnením príslušného políčka, napr. pri prihlásení sa na newsletter.
 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, na to predpísanom tlačive. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb.
 1. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu prevádzkovateľa.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 1. Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:

COOKIES

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

Súbory cookie na tejto stránke sa používajú výhradne pre účely analýzy návštevnosti a pre funkcionalitu stránky. Do súborov cookie neukladáme žiadne osobné údaje. Používaním týchto internetových stránok s tým súhlasíte.


Žiadosť na obmedzenie spracúvania osobných údajov Žiadosť o výmaz osobných údajov

Chcete byť informovaný
ako prvý?

33reality Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.